dr. Hendra Hardiansyah, Sp.S, M.Kes

Jadwal Praktek

Senin

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

 • -

  dr. Hendra Hardiansyah, Sp.N, M.Kes

 • -

  dr. Erlindah Ernawati, Sp.N

Selasa

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

 • -

  dr. Hendra Hardiansyah, Sp.N, M.Kes

 • -

  dr. Erlindah Ernawati, Sp.N

Rabu

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

 • -

  dr. Hendra Hardiansyah, Sp.N, M.Kes

 • -

  dr. Erlindah Ernawati, Sp.N

Kamis

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

 • -

  dr. Hendra Hardiansyah, Sp.N, M.Kes

 • -

  dr. Erlindah Ernawati, Sp.N

Jumat

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

 • -

  dr. Hendra Hardiansyah, Sp.N, M.Kes

Sabtu

 • -

  dr. Erlindah Ernawati, Sp.N

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

Minggu

 • -

  dr. Riris Lestari Silalahi, Sp.N

Informasi

SpesialisSaraf